Què és Espadàniques?

dilluns, 23 de desembre de 2019

Un projecte de pantanet per al riu Belcaire (1752)

per Òscar Pérez Silvestre
Filòleg i investigadorESPADÀNIQUES vol agrair a l'autor la cessió d'este treball original per al blog, redactat en homenatge i recordança a un fondeguiller il·lustre: l'investigador i escriptor Toni Clavell i Villalba (Ω 2014), excursionista, persona compromesa i ànima de la pàgina Estudis Fondeguillers.Cap al centre, sobre la pista, ubicació del despoblat de Castro.
Al fons, l'emblemàtic castell de CastroEl segle XVIII és el del primer creixement demogràfic per als pobles de la serra d’Espadà repoblats després de l’expulsió dels moriscos (1609): això es nota en diversos detalls, com ara la necessitat de posar en explotació terres noves que abastiren l’augment de població i, també, en les ampliacions de les esglésies que promogueren. L’aigua és un bé bàsic i necessari per fer-ho possible: sense l’aigua suficient no pot haver-hi regadiu ni, per tant, els productes d’horta ni conreus destinats als ramats. A més del consum, hem de tindre també en compte el pes dels impostos que calia satisfer al senyor.
A tall d’exemple, observeu l’evolució demogràfica d’Alfondeguilla, extreta d’un treball del malaguanyat Toni Clavell, publicat en el web Estudis Fondeguillers:

Tot no podia eixir de les pluges i del sistema de reg sostingut en el cicle dels barrancs, rebastit i ampliat després de l’estada dels moriscos en estes terres. Una ampliació de terres exigia disposar dels recursos hídrics necessaris i mesurar-los bé; és a dir, fer-ne un bon ús. Per això són tan habituals des de l’Edat Mitjana els litigis per l’aigua.
El cas és que cap a mitjan segle XVIII es proposa una regulació del braç principal del riu Belcaire o d'Uixó, que rep este nom a partir de la Creueta, on es troben els dos barrancs principals d’Alfondeguilla: el d'Eslida i el de la Basseta (alimentat al seu torn pel barranc del Forcall, de 5,3 km). El barranc d'Eslida naix a la banda del coll Roig i rep les aportacions de diversos barrancs, com ha estudiat recentment Josep Vicent Font: el barranc dels Llops (0,34 km), el barranc de la Font de Figa (1,70 km), el barranc del Canyaret (1,30 km), el barranc de Castro (2,50 km, també anomenat de Falcó, de les Hortetes o de la Penyeta), el barranc del Gel (0,30 km), el barranc de la Fonteta del Frare (1,40 km), el barranc de l'Alcornocaret (1,20 km) i el barranquet de la Cova (0,82 km).Josep Vicent Font i Ten (2018): Els camins de l'aigua a la Vall d'Uixó. Centre d'Estudis Vallers


Abans d’emprendre cap obra calia comptar amb l’opinió d’un especialista, i van buscar un dels hidròmetres més importants de la contornada, el xericà Juan de Roxas (Xèrica, 1712–?). Roxas («profesor de Matemáticas y Arquitectura») va exercir una gran activitat en els camps de la hidrometria i l’agrimensura. El treball més antic en què apareix és el reconeixement del brollador de la Fuente de la Esperanza de Sogorb (1744) per un plet entre la ciutat bisbal i la cartoixa de Vall de Crist. Un any més tard, va ser requerit pel Col·legi de Predicadors d’Oriola, juntament amb Casimiro Medina, per a realitzar la visura de l’assut de Benferri a la rambla de Cox. En 1750 va ser contractat per l’Ajuntament de Castelló per a portar avant la canalització de les aigües sobrants del molí d’en Saloni amb la finalitat de convertir terres de secà en regadiu, un projecte que no es va dur a terme per raons econòmiques. En 1753 va acordar també amb l’Ajuntament de Castelló fer-se càrrec de les obres de l’ermita de la Mare de Déu del Lledó, projecte que no s’ha conservat. No es coneixen notícies de la seua activitat fins a l’any 1760, quan li van encomanar la construcció d’un molí de paper a Bunyol. Entre 1762 i 1764 va treballar com a ajudant de Casimiro Medina en els treballs previs del mapa de les terres beneficiades pel reg de la Séquia Reial del Xúquer, i posteriorment es va fer càrrec del repartiment de l’aigua. Després del 1766 no tenim més detalls de la seua existència.
Juan de Roxas havia visitat el terme d’Alfondeguilla als mesos d’agost i desembre de 1751 per estudiar el terreny, veure els cabals i poder dictaminar-ne la viabilitat als delegats de l’autoritat d’aleshores, el Duc de Medinaceli, senyor d’una bona part de la serra d’Espadà i, en concret, d’Alfondeguilla i la Vall d’Uixó, on tenia palau. Era Luis Antonio Fernández de Córdoba y Spínola (1704-1768), XI Duc de Medinaceli i XII Duc de Sogorb, entre altres títols. Roxas va fer l’informe, i el 27 de gener de 1752 el presentava a les autoritats de la capital ducal espadànica: la Vall d’Uixó. La idea inicial que tenien va ser modificada per l’estudi de camp de Roxas: en comptes de fer la presa a l’altura de l’estret de l’Arquet, ell proposava fer-la més avall, enfront de l’alqueria despoblada de Castro, per tal que arreplegara també l’aigua del barranc de Castro, de fet, un dels principals de la conca. Posats a fer una inversió, els beneficis hídrics serien majors. Possiblement per motius econòmics, com solia passar i passa, l’obra no es va fer.

Al centre, penyes de l'Arquet, on es projectava inicialment la presa

Este document no era desconegut i es conserva a la Fundació Casa Ducal de Medinaceli (Secció Sogorb, lligall 4, document 16). Fa pocs anys va ser publicat per Alfredo Faus Prieto en el Boletín del Instituto de Cultura del Alto Palancia 4 (1997), en l’annex del treball «Dos noticias sobre el ejercicio de la agrimensura en el Alto Palancia a lo largo del siglo XVIII». La nostra intenció és donar llum sobre el document i l’espai on es projectava aquell pantanet per al riu Belcaire. La fesomia actual del barranc que discorre al peu del despoblat de Castro, amb hortets enfonsats en el caixer del curs fluvial i regats per una xarxa d’assuts, basses i séquies no seria com ara la coneixem. Possiblement, el nivell de l’aigua de la presa ara taparia paratges tan emblemàtics i bells com l’Arquet, riu amunt, i l'escalonament dels bancals seria ben diferent, a més altura.
El nostre present és fruit de les decisions que es prenen, però també de les que no s'executen. Esperem que vos agrade.

Cursos d'aigua. Font: AVL. "Toponímia dels pobles valencians: Alfondeguilla" (Elsa Vilalta)


Dictamen realitzat per Juan de Roxas sobre la construcció d’una presa al barranc de Castro, pròxim a la Vall d’Uixó (1752)
En la Villa de la Vall de Uxó á los veynte y siete días del mes de Enero, de mil setecientos cincuenta y dos años, Juan de Roxas Profesor de Mathemáticas y Arquitectura, sobre el encargo que se sirvieron hacerme los M. Itres. SS. Capitulares en asumpto de aguas del Barranco de Alfondeguilla á fin de construir un pantano, para depositar y retener en él las aguas de diferentes manantiales que juntas con las pluviales descargan en dicho barranco en el tiempo que no fueren menester para regar, y suplan la necesidad que experimenta todos los años, y en algunos con pérdida considerable de la cosecha, como también si puede ser obra que por ella se logre aumentar las huertas de dicha Itre. Villa, y construirse en las Peñas del Arquillo [l’Arquet] siendo sitio, y terreno cerrado, y de fortaleza suficiente para que contenga el agua con su correspondiente longitud, latitud y profundidad, que pueda incluir en si la correspondiente para dichos fines, y que sus bertientes en las lluvias le puedan subministrar la necesaria.

L'Arquet d'Alfondeguilla, d'origen incert

Accedí á dicho paraxe, reconocí aquellos sitios en donde se havía de executar la obra, como también de allí arriba, rebistando por mayor la disposición y circunstancias del terreno procurando tomar un conocimiento en general para formar idea á el encargo de tanta entidad. En cuya diligencia me pareció no eran suficientes las vertientes de los montes que descargan sus aguas al expresado sitio, por lo que pasé á midir todo el terreno superior que forma por sus bertientes una figura irregular en la que se incluyen quarenta y dos millones y seiscientos mil palmos valencianos superficiales, que á dos pies de agua unos años con otros como se supone lo han experimentado los SS. de la Real Academia de las Ciencias de París, y suponiendo que los dos pies reales, reducidos á palmos valencianos, componen la suma de ciento veynte millones y setecientos mil palmos cúbicos de aguas, y aunque esta suma á primera vista parece considerable, se deve tener presente la que detendrá la tierra antes que llegue á la obra por más que le favorezca las vertientes de los montes (que son considerables) y fortaleza del terreno, y los desperdicios que indispensablemente sucederán y suceden en esta especie de obras, así por el terreno, su obra, como por el dilatado curso que hay hasta donde le han de distribuir.
Y que haviendo de ser el gasto en la construcción de dicha obra en cualquier parte que se execute de alguna entidad, parece más conveniente (aunque su coste sea más) se dexe de hacer en el Arquillo y se haga en otro sitio, cual es en la partida de Castro, enfrente las ruynas del Pueblo, en donde recoxerá el agua que descarga el Barranco del Castillo de Castro, con todas sus bertientes, y algunos mananteales que aunque en el verano son muy reducidos, en el inbierno son de algún caudal como al presente se experimenta, y por la otra parte del barranco principal los aguavertientes de los montes de Aygualet [Aigualit], que con unos y otros parece, según el sentido de la visita, se le aumenta á lo menos en la mitad más, á los ciento veynte millones y setecientos mil palmos, que juntos compondrán mil palmos cúbicos de agua, y a más incorporando á ésta el agua que llevan los dos barrancos del Arquillo y Castro, continuamente, que juzgando sus aumentos y diminuciones, según relación de los que tienen experiencia por muchos años y he visto por los meses de agosto y diciembre del año más próximo pasado, y por este presente mes, se puede computar su agua á lo menos en un hilo regante ordinario por medio año, y el otro restante medio año por una tercera parte de hilo, cuyo total, bien custodiado y distribuido, será no solo bastante para fertilizar la huerta que hoy tiene dicha Itre. Villa, si también para aumentarla en cosa de consideración.

Ubicació de l'alqueria de Castro i de les penyes sobre el barranc (Google Earth)

Cuya razón se dexará conocer, o comprenderá por la tierra que riega la balsa que hay en dicha villa. Dizen los que han tenido, y tienen, el encargo del agua, que llena la expresada balsa sin que le entre agua entretanto que se bacía, es lo ordinario regar á lo menos treynta hanegadas de tierra. Es la balsa un cuadrilongo de doscientos diez y seis palmos de longitud, ciento cincuenta y siete de latitud, y el medio término de su profundidad es de nueve palmos y medio, que llena de agua compone trescientos veynte y dos mil ciento sesenta y cuatro palmos cúbicos de agua, luego en la que de lluvias se podrá encerrar en el pantano habrá quinientas sesenta y una balsas, y trescientos quinze mil nuevecientos noventa y seis palmos cúbicos de agua (...), que todo junto (uniendo el agua de los barrancos) componen ochocientas y seis balsas y doscientos ocho mil seiscientos y ocho palmos cúbicos de agua. Que á las treynta hanegadas por balsa (...) se pueden regar por una vez veynte y seis mil quinientas y ochenta hanegadas, y más de media.
En cuanto al examen del terreno si será capaz para detener el agua que no se transpire y pierda, lo he procurado tantear con las observaciones que tengo noticia, y permite el encargo. He observado que el agua camina por el barranco sin disminución hasta debaxo del molino harinero del lugar de Alfondeguilla, que dista como mil quatro cientos pasos andantes (...) más abaxo del sitio donde parece se haga la obra, y esta observación la certifican los que muchos años tienen conocimiento en aquellos sitios, así en verano como en inbierno, añadiendo que cuando la detienen para regar algunas labores que hay de la parte superior, la poca que pasa de la tanca, ó parada, sigue por el barranco hasta debaxo de dicho molino. He observado con mucho cuidado que el terreno á las inmediaciones de dicho sitio es cerrado y fuerte, pues amás de haverse cavado en diferentes partes me he encontrado en tiempo de nieves y lluvias y he observado que no se cala en él el agua, y en aquellas partes que está cargado de los derrubios de los montes, pasado algún tiempo, por debaxo de ellos fluye el agua vertiéndose al barranco. Lo más de la situación de los vertientes que llevan el agua á dichos barrancos es de una calidad de tierra roxa, fuerte, en su superficie pedragosa, la que al paso que se va cavando se encuentra granuxosa y cerrada, semejante á la argila. Así se dexa ver en los arroyos que las lluvias se han llevado la tierra superficial.

Les penyes d'enfront del despoblat de Castro, on podia recolzar la presa

La situación donde parece se debe construir la obra es entre dos montes ocupados en aquella parte de peñas de rodeno ó piedra barroqueña muy fuerte, y con tierra de la calidad que llevo dicho, y que haviendo tanteado como apunto principal el terreno sobre el que ha de recaer la planta de la obra con diferentes excavaciones subiéndolas desde el suelo del barranco por uno y otro lado de éste hasta cien palmos perpendiculares á él, se encuentra por la parte de Castro que á las primeras y más apartadas del barranco,  á seis y á ocho palmos de profundidad se encuentra tierra dura, y á poca distancia más argila roxa y pegajosa con algunas piedras de las que llevo dicho. Y así va siguiendo el terreno hasta el barranco, y aproximando las excavaciones á la peña se encuentra unida á ésta argila blanca algo arenosa y apegaxosa y pesada, y que la peña continúa hasta el barranco, en donde se ha encontrado tocando con el agua. A la otra parte del barranco se encuentra el terreno de la misma calidad con peñas del propio género que parece pasarán por el suelo del barranco, unidas como en otras partes del mismo he experimentado y visto, y no he podido advertir sumidero ni caverna alguna en todo el reconocimiento.
En orden a si en el hueco ó espacio del barranco habrá disposición o lugar para receptáculo al agua, que se ha formado juicio (como queda dicho), resulta de la operación que se ha hecho para satisfacer á este encargo que el sitio es entre dos montes donde se puede levantar la cortina del pantano ó presa ciento y cincuenta palmos, y en más si fuera menester. El suelo del barranco en aquella parte es de cien palmos, y de allí arriba de más, y levantada la obra hasta ochenta palmos que pareció para sacar proporción se extiende á trescientos y sesenta de longitud de un monte á otro que es donde menos, y siguiendo la horizontal de dicha altura por uno y otro lado del barranco ó cauze se encuentran distantes de uno á otro punto á doscientos palmos del sitio en seiscientos en menos y en más, y assí va aumentando y  disminuyendo según la figura de los montes hasta que concluye dicha linia horizontal á distancia de más de dos mil y doscientos palmos distante del sitio por linia recta, que siguiendo la serpentosa que forma el barranco será al parecer una tercera parte más, y que a más de esto se explaya el remanso que puede hacer la altura de los ochenta palmos á ocupar el Barranco de Castro que dista ciento y cuarenta del sitio de la obra, el que viene á ser con poca diferencia en su principio de la misma altitud y latitud que el otro, alargándose solo á ochocientos palmos de longitud y sin hacer cuenta de las entradas que haze el barranco principal en los arroyos que acuden á él si sólo formando linias rectas en este cómputo compondrán lugar para más de cincuenta y siete millones de palmos cúbicos, y subiéndose á cien palmos de altura siguiendo la misma proporción se aumenta á más de ciento y quatro millones de palmos cúbicos de agua, de lo que se infiere que con poca más altura llegará á incluir el total de agua que se hizo juicio de las lluvias, mananteales, y pudiéndose subir de más de ciento y cincuenta palmos, es cierto sobra lugar á dicho
cómputo de agua, lo que comprendo y soy de sentir que dicha ltre. Villa podrá contar con la cantidad de agua que llevo dicho, poco más ó menos, que su terreno la contendrá según lo que hasta ahora se ha visto, construyéndose obra correspondiente con las circunstancias que en el proyecto se deverán expresar para la execución de su obra, y que hay suficiente lugar ó receptáculo para su retención.
Salvo que es cuanto puedo dezir en cumplimiento del referido encargo según el leal saver y entender de mi profesión, y lo firmo en la expresada Villa de la Vall de Uxó á los dichos día, mes y año.

Juan de Roxas


Nota de l'autor. Sense cap prejudici, faig servir el topònim Alfondeguilla, que és el fixat per l'AVL segurament amb un criteri etimològic. Tot i això, en la meua parla habitual dic amb naturalitat Fondeguilla, que és com ho pronuncia històricament la gent dels nostres pobles.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Moltes gràcies pel teu comentari. Entre tots i totes hem de treballar per fer un territori millor.